Podmienky použitia

Výňatok z obchodných podmienok, ktoré nájdete v časti "Obchodné podmienky" :

Záručná doba a reklamácia tovaru :

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: - nepredložením príslušenstva alebo dokumentácie tovaru - neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru - uplynutím záručnej doby tovaru - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, uvedením do prevádzky, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii - porušením resp. nedodržaním všeobecných zásad, technických noriema alebo bezpečnostných predpisov platných v SR - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Reklamácie :
V prípade, že chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na emailom alebo tel. čísle 0948 559 800. Reklamovaný tovar po dohode s nami odovzdajte osobne priamo v našom showroome alebo zašlite na adresu LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica. Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý! Do balíka priložte kópiu dňového dokladu (faktúru), ktorú sme Vám zaslali. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru spolu s dokladom o jeho kúpe. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Formulár na stiahnutie, vyplnenie a odoslanie tu.

 

Stornovanie objednávky :
 Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo na 0948 559 800 a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo v cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Alternatívne riešenie sporov :
Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu - http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.